שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 21.2

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו.)

בעניין בהמת ועיסת ארנונא לבכור וחלה (הרב ליכטנשטיין)

א. ו. "בעו מיניה... לית ליה קלא" ; רש"י ותוד"ה בהמת [ובמקביל בתוס' הרשב"א ובתוס' רבינו פרץ] ; ר"ח על אתר ; ירשלמי חלה פ"ג ה"ד
"מה... תלויה" (מצוטט בראשונים על אתר).

ב. תוספתא חלה א,ג "עיסת ארנונא... שימסור" ; תוספתא בכורות ב, ב.

ג. רקע בענין שותפות עכו"ם:

1) בחלה: חלה פ"ג מ"ה ; [חולין קלה: "אמר רבא ומודה... עריסותיכם" ובמאירי שם] ; רמב"ם פ"ו הל' ביכורים ה"ט וברדב"ז ד"ה עיסת.

2) בבכור: בכורות ב. המשנה ; ב: "ר' יהודה אומר... מן הבכורה".

ג. "וחכמים אומרים... אלא לא שנא".

ד. מהר"ם חלאווה או רבינו דוד על אתר ; מאירי (דיון מסכם ומקיף).

ה. שו"ת הרשב"א סימן שמ (בליקוטי ראשונים כאן) ; פסקי חלה לרשב"א שער ד'.