שיעור כללי / תש"מ דף מס' 21.1

מסכת פסחים, פרק ראשון (ו.)

בעניין בהמת ועיסת ארנונא (הרב ליכטנשטיין)

א. בכורות ב. המשנה ; ב: (בסוף) "ר"י... פטורה מן הבכורה"

ג. "וחכמים אומרים... לגרועי אתא".

ב. חלה פ"ג מ"ה, ובירושלמי שם "... לדעתו היא תלויה".

ג. פסחים ו. "בעו מיניה... לית ליה קלא" ; רש"י, ר"ח, תוד"ה בהמת [תוס' הרשב"א ותור"פ ד"ה בהמת].

ספר הישר לר"ת (סי' שלח) ; מאירי ד"ה בהמת ; מהר"ם חלאווה על אתר.

ד. הל' חלה לרמב"ן (כח. - כט. מדפי הספר) ; פסקי חלה לרשב"א (שער ב' לקראת הסוף) "שנינו בפרק שלישי... וזה נראה לי ברור" ;
תשובות הרשב"א ח"א סי' שמ (יסודי)

[אור זרוע סי' רלה "... בזו הפעם"].