שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 20

מסכת פסחים, פרק ראשון (ה:)

בעניין חמץ של הקדש שקבל עליו אחריות (הרב ליכטנשטיין)

א. ה: "ת"ר שבעת ימים... קמשמע לן"; רמב"ם פ"ד הל' חמץ ומצה הל' א-ג [ובאור שמח שם]; ו. "ת"ר נכרי...קא מעייל".

ב. בבא מציעא נ"ו. המשנה, שם נ"ח. "רמי ליה...מידו"; בעל המאור (ל"ב. באלפס) "ורמינהו...בהקדש" (ביתר הרחבה בחי' הרמב"ן ד"ה השוכרו).

ג. חי' רבינו דוד ו. ד"ה ואם כשיטה "גם נראה לרב...שהוא מקבל אחריות"; מהר"ם חלאווה ד"ה הפקידו "ואע"ג דאפשר...אין זקוק לבער"; ריטב"א ה:
ד"ה הא דקביל.

ד. בבא קמא ס"ב: "דת"ר על... רעהו כתיב"; ובתד"ה רעהו; רמב"ם פ"ב הל' גניבה הל' א-ב.

ה. ירושלמי פסחים, ב:ב "א"ת תניי תני...כר"ש".

[ו. אפיקי ים ח"ב סימן ח-ט].

[עיקר השיעור התפרסם ב"המעלות לשלמה" ספר זכרון לזכר הרב שלמה גורן ז"ל - אך , למרבית הצער, נפלו שם הרבה טעויות דפוס].