דף מקורות / תשל"? דף מס' 19

מסכת פסחים, פרק ראשון (ה:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. "ת"ר שבעת ימים וכו'" - מכילתא על "בבתיכם" ועל "בכל גבולך"; ר"ן על הרי"ף ד"ה ותמיהא; [בעה"מ וראב"ד כאן] ו. "ת"ר נכרי
שנכנס... קא מעייל".

ב. תד"ה משום, בענין סוף דבריהם - השווה לרמב"ן בתחילת המסכת ד"ה ועוד "ועוד יש לי פסק... קודם לביעורו".

ג. טיב ושיעור האחריות - בה"ג הל' פסח (בהוצאת טרויב, כט. בסופו) "ודאי גוי... לא מיחייב לביעוריה", רא"ש סי' ד [שבועות מד. תד"ה
שומר בסופו]. מהר"ם חלאוה ו. ד"ה ורב אשי; רמב"ם חמץ ומצה פ"ד ה"ג ה"ד ובראב"ד.

ד. חמץ של ישראל שאינו ברשותו - רמב"ן עה"ת שמות יב: יט; רא"ש סי' ד "ויש מן הגאונים". תד"ה ייחד וברמב"ן על אתר; רמב"ם חמץ ומצה
פ"ד הל' א-ב. [גיטין לז. תד"ה שאני עד "בפ"ק דפסחים"].

[ה. בטול חמץ שקבל עליו אחריות - שאגת אריה סי' עז].