שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 18

מסכת פסחים, פרק ראשון (ה:)

בעניין גדר מצות תשביתו (הרב עמיטל)

ה: גמ' "ש"מ מדר"ע..." ותוד"ה לא שם, ריטב"א (מוסד הרב קוק) ד"ה וש"מ.

תשובות הרשב"א ח"א סי' ע"א דעת השואל.

פ"ג: (בסוף העמ') גמ' "אמר אביי...".

כ"ח: תוד"ה רבי שמעון.

כ"ט: תוד"ה רב אשי בא"ד "ומכאן מוכיח ר"י...".

בעל המאור פ"ק ד"ה "והא דאמר רב גידל ... ולא ליהנות בו"

השגות הראב"ד שם עד "דבר תורה".

מרדכי ריש פרקין סי' תקל"ג בא"ד "והרב שמואל...".

מגן אברהם סי' תמ"ו ס"ק ג' וסי' תמ"ד ס"ק י"א.

משנה ברורה סי' תמ"ד שער הציון ס"ק כ"ד.

רש"י שבת קל"ב: ד"ה בינוני.

רמב"ם הל' מילה פ"א הל' ב'.