שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 17

מסכת פסחים, פרק ראשון (ה:)

בעניין 'לא יראה' ואיסור הטמנת חמץ (הרב ליכטנשטיין)

א. ה: "ת"ר... ושל גבוה" ; ריטב"א " פי הרא"ה... דרשינן טמון" ; [בעל המאור ב. באלפס "ואע"פ שנאמר... הזה"].

ב. כא. "למה לי למתני... נמי עופות" ; רש"י שם ד"ה ואי, תוס' שם ד"ה ואי ; [תוס' הרשב"א ד"ה ואי ; רא"ש סי' טו עד "חזי ליה" ; רבינו דוד
"אבל... לבדוק מאחריה"] ; חי' הר"ן ד"ה אבל, ואי.

ג. ו. רש"י ד"ה אפילו.

ד. סה"מ לרמב"ם ל"ת ר - רא ; רמב"ם פ"א הל' חמץ ומצה ה"ב - ה"ג, ובכס"מ ה"ג "אבל מ"מ בפ"ד" ; רמב"ם פ"ד הל' א', ב'.

ה. י: "בעי רבא כיכר בשמי קורה... ואתי למכליה" ; רמב"ם פ"ב הל' חמץ ומצה הי"ד, ראב"ד ומ"מ שם ; [אור זרוע סי' רנו "ובההיא עכבר...
משום האי טעמא" ; שם "בשנפלה מפולת... צריך בדיקה" ; סה"מ לרס"ג ל"ת קסו - קסז ; פרי חדש סי' תלח ס"ק ב'].