דף מקורות / תשל"? דף מס' 16

מסכת פסחים, פרק ראשון (ה.-ה:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. עיקר סוגית אין בעור חמץ אלא בשריפה היא בדף כז: - כח. ובדף יב:

ב. הבערה לחלק יצאת - שבת ע. וידויק ברש"י ד"ה ללאו; תוס' כאן ד"ה לחלק. וביתר ביאור בתוס' ר"פ [בית הלוי ח"א סי' טז] ר"ח.

ג. מתוך שהותרה לצורך. 1. דין מתוך כשלעצמו - ביצה יב. המשנה והגמ' עליה, ובתד"ה ה"ג ובתד"ה הכא; ראבי"ה ח"ג סי' תשלח (ולפחות
עד שורה 11). כתובות ז. "ר' זביד... דבר השווה לכל נפש". ובשטמ"ק שם ד"ה וז"ל וד"ה זה; רמב"ן עה"ת ספר ויקרא כג: ז. רמב"ם הל' יו"ט פ"א
ה"ד.

2. שריפת חמץ ביו"ט להלכה - להלן ו. "המוצא חמץ... את הכלי". דף ה: תד"ה לא. רמב"ם חמץ ומצה פ"ג ה"ח; ריטב"א ד: ד"ה תמן;
מהר"ם חלאווה ו. ד"ה אמר [ירושלמי שבת פ"ב ה"א "מהו להצית...מנותר מותר"] שו"ע סי' תמו ס"ו א ובגר"א ומ"א שם; כתובות ז. תד"ה מתוך (עד
"כיון דאכיל ליה").