שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 15

מסכת פסחים, פרק ראשון (ה.)

בעניין שוחט פסח על החמץ (הרב עמיטל)

גמ' ה. , "רבא אמר מהכא לא תשחט..." רש"י , תוס' וחי' ר' דוד.

רש"י ורמב"ן עה"ת שמות כג',יח'.

רש"י עה"ת שמות לד',כה'.

להלן סג: משנה "השוחט", וגמ' עד סוף ע"ב.

שם, תוד"ה "השוחט" ובמהרש"א שם; תוד"ה "או לאחד", תורי"ד "או לאחד".

תמורה ה: , תוד"ה "רבא".

להלן מט. , משנה "ההולך לשחוט את פסחו".

להלן כח: , תוד"ה "רבי שמעון".

להלן צה: , רש"י ד"ה "לא תשחט".

ירושלמי פסחים פ"ה ה"ד "תמן תנינן בש"א שאור בכזית...או אחר ביעורו", שם "אר"י טעמא דרבי שמעון...מדבריהן".

ספר המצוות לרמב"ם מצוות ל"ת קטו'.

רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ה"ה , ובלח"מ שם.

ספר החינוך מצווה פט', ובמנ"ח אות ד',ה',ז',יב' (הוצ' מכון ירושלים).