שיעור כללי / תשל"? דף מס' 14

מסכת פסחים, פרק ראשון (ה.)

בעניין שריפת חמץ ביו"ט (הרב עמיטל)

גמ' "ש"מ מדר"ע תלת..." ובתד"ה לא אמרינן מתוך.

להלן ו. "המוצא חמץ ביו"ט כופה עליו כלי", רש"י שם.

ר"ן (ב: ברי"ף) תוס' ר"פ ומהר"ם חלאווה שם.

להלן לו. רש"י ד"ה אין לשין את העיסה.

רמב"ם חמץ ומצה פ"ג ה"ח ובכ"מ ובהגמ"י שם.

כתובות ז. תד"ה מתוך.

או"ז סי' רנו בקטע המתחיל ב"המוצא חמץ".

שו"ע או"ח ס' תמ סע' א ובגר"א שם ד"ה גם.

תשובות הרשב"א ח"א סי' עא.

מגן אברהם סי' תמד ס"ק יא.

דף כח: תד"ה ר"ש בא"ד וא"ת.

פנ"י דף ה ד"ה ושם

ש"מ בשם הרא"ש מלוניל.

גמ' פג: "חל ט"ז...ואמאי ניתי עשה".