דף מקורות / תשל"? דף מס' 13

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד:-ה.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. המשכיר בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק - 1. באיזה מקרה מדובר - תד"ה המשכיר; ר"ן על אתר (על הרי"ף או בחי'); מהר"ם חלאווה ד"ה
אבעיא; 2 מסקנת הסוגיה "ניחא ליה וכו'" - רמב"ם חמץ ומצה פ"ב הי"ח. ובמ"מ שם; ר"ן ומהר"ם חלאווה דלעיל. ב"מ כט: "אמר מר... קמ"ל"
ריטב"א שם (בחי' החדשים או בשטמ"ק); מרדכי שם סי' רסג, "סד"א...לא". או הגמ"י חמץ ומצה פ"ב אות ב. [רא"ש חולין פ"ח סי' כו; שו"ע או"ח סי'
יד סעיף ד, וסי' תרמ"ט ס"ה ברמ"א "ומותר... כשאול"].

ב. דכ"ע מיהא חמץ מו' שעות ולמעלה -

1. זמן מצוות חשביתו - רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ה"א; לקמן יב: "איתביה רבינא... בכל דבר", וברש"י ותוס' שם.

2. אסור חמץ מחמת חשביתו - כח: תד"ה ר' שמעון (עיקר הדיון בנושא זה, לקמן בסוגית המקדש בחמץ מו' שעות ולמעלה - ז.)

ג. אסור חמץ מחמת קרבן פסח - תד"ה לא, תוס' הרשב"א ד"ה לא; ירושלמי פ"י ה"א "א"ר לוי האוכל מצה בערב פסח... בגין דהוה בכור"
רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"א הל' ג-ד.