שיעור כללי / תש"מ דף מס' 12

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד:)

בעניין משהה קיום מצות תשביתו ומצות מילה (הרב עמיטל)

מג"א (או"ח תמד ס"ק יא).

ר' חיים (סטנסיל) בענין עשה דתשביתו.

להלן כח: תוד"ה ר"ש.

להלן כט: תוד"ה רב אשי, "... ומכאן מוכיח ר"י... " ; בעה"מ "והא דאמר רב גידל" והשגת הראב"ד [לענין השבתה ע"י אכילה].

להלן צה. גמ' "דהוה לאו הניתק לעשה... " רש"י ותוס' (שם).

או"ז סי' רנו [עמ' רנב באמצע עמודה ראשונה "שמעתי אומרים... "].

ה: תוד"ה לא, ובפנ"י ; רמב"ם מילה פ"א הל' א, ב,ח.

פיהמ"ש להרמב"ם סו"פ ר"א דמילה.

שו"ע יו"ד רסו ; ש"ך ס"ק יח, "כ' התשב"ץ... " ; ש"ך סי' שה ס"ק יב, "כתוב בתשובת ר' אליה בן חיים... ".