שיעור כללי / תש"מ דף מס' 11.2

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד:)

בעניין חמץ מו' שעות ולמעלה בע"פ (הרב ליכטנשטיין)

א. כח. "דתניא... אתם יוצאים"; ובתד"ה רבי או בתוס' הרשב"א. או בתוס' ר"פ על אתר; ירושלמי פ"א ה"ד עד "ששית מתחלת בשביעית".
סהמ"צ לרמב"ם ל"ת קצט; וברמב"ם שם חו"מ פ"א ה"ח ובראב"ד.

ב. ל: "הבודק צריך שיבטל... אין חוששין לקידושין". בעה"מ, ראב"ד ורמב"ן על אתר; חי' הר"ן ד"ה שני.

ג. כא: "עבר זמנו... לקידושין". רא"ש שם סי' ב עד "היתר אכילה" [דברי בעל העטור המצוטטים ברא"ש הם ב"עשרת הדברות". (בסוף "ספר
העטור" קכד.- קכד:)].