שיעור כללי / תש"מ דף מס' 11.1

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד:)

בעניין חמץ מו' שעות ולמעלה בע"פ (הרב ליכטנשטיין)

א) פסחים כח. "חמץ של נכרי... וחד לתוך זמנו" ; תוד"ה ר"ש [ובהרחבה בתוס' ר"ש ד"ה ר"ש].

ב) פסחים ד: "תנן התם... אמר רחמנא" ; תוד"ה דהא ; תוס' ר"ש ד"ה דהא ; ר"פ ד"ה דכו"ע.

ג) ירושלמי פ"א ה"ד לפחות "... חציו כמצה" ; [ עדיף "... בביתכם" ].

ד) ז. "וניבטליה בשית... לקידושין" ; כא: "עבר זמנו... לקדושין".

ג. באלפס, בעה"מ "... וכל שכן בשעה שישית" ; הראב"ד ; מלחמות "...והמקדש בו אין חוששין לקידושין" ; חי' הר"ן ו: ד"ה שני דברים
"ולי נראה... כנ"ל" ; [מהר"ם חלאווה ד: ד"ה מנ"ל].

ה) רמב"ם פ"א הל' חמץ ומצה ה"ח ; ופ"ג ה"ח ובראב"ד (בשניהם).

ספר המצוות לרמב"ם ל"ת קצט וברמב"ן ; בעל העיטור (קכד.) "ומסתברא לר"י... כמה שנברר" ; רא"ש פ"ב (סי' ב) "ובעל העיטור...
ואיתא לדרב גידל" ; [שם (סי' ד) "והא דקאמר... תשביתו"].