שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 10

מסכת פסחים, פרק ראשון

בעניין זמן חלות הביטול (הרב עמיטל)

שיטות הראשונים בעניין ביטול.

רמב"ם פ"א ה"ג ופ"ב ה"ד.

רמב"ם פי"א מהל' ברכות הט"ו.

שו"ע או"ח סימן תל"ד ס"ב בהגה שם.

שו"ת נודע ביהודה מה"ק או"ח סימן י "ט מד"ה ועוד נלע"ד עד סוף ד"ה והנה זה.

ש"ך יו"ד סימן רט"ז ס"ק י"ט.

הגהות הרש"ש על משנתנו.