שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 9

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד.)

בעניין חמץ בערב פסח בבוקר (הרב ליכטנשטיין)

א. ד. "והשתא... לבדיקה"; ד: "תנן התם...אך חלק"; "רבא אמר...רחמנא".

ב. רמב"ם ספר המצות מ"ע קנ"ו; הל' חמץ ומצה הכותרת א-ב; פ"ב הל' א [ובכסף משנה שם].

ג. זבחים י"א: "הפסח ששחטו... בין הערבים"; אמר רבי אלעזר... ממש"; י"ב. "השיב... ומקצתו ראוי"; רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פט"ו הל' י"א ובראב"ד שם.

ד. ירושלמי פ"י ה"א; א"ר לוי האוכל... דהוה בכור"; פסחים ק"ז. "סמוך למנחה... גסה"; ק"ח. "רב ששת הוה יתיב... מיכלא", ובתד"ה שמא; תוספות הרשב"א
ה. ד"ה לא תשחט (בעיקר "אבל קי"ל... דבסמוך").

ה. עבודה זרה ע"ו. "רמי ליה... איסורא בלע"; חולין ק"ח:, תד"ה שנפל, "ואותן כלים... קודם הפסח"; תורת הבית להרשב"א בית ד' שער ד' "ויש לדקדק...
כנ"ל" (ל"ג.-לג: מדפי הספר) [שו"ע או"ח סימן תנ"ב סע' א']

[ו. י"ב: "א"ר יהודה אימתי... בכל דבר" וברש"י ותד"ה אימתי.]