שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 8

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד.)

בעניין חובת בירור ספיקות (הרב ליכטנשטיין)

א. ד. " המשכיר בית לחבירו בי"ד חזקתו בדוק... בדרבנן", ובתד"ה לאו (עד "אפילו אם הוא בעיר") [ובמקביל בתוס' הרשב"א ד"ה מאי טעמא (עד "אם
הוא בעיר")]; רבינו דוד, ד"ה ומדאמרינן; ריטב"א ד"ה דליתיה, חידושי הר"ן ד"ה למאי; מהר"ם חלאווה ד"ה ולענין (בעיקר "ומ"מ אע"ג ... עליו"); [שו"ת הר"ן
סימן ס"ו (הקטע שהובא בילקוט ראשונים כאן)]

ב. חולין י"א. "מנא הא מילתא... וקטנה מנלן"; שם י"א: " רב אשי אמר אתיא משחיטה... לא אפשר", וברש"י ד"ה פסח.

ג. חולין י"ב. "א"ר נחמן אמר רב ראה... שמא דרס" (עדיף עד "באשפה שבבית"); [ב. "הכל שוחטין ... דיעבד"; ג: "רבינא אמר ... לעלופי לא חיישינן"];
רי"ף (ג: באלפס) "והיכא דראה ... אהדדי"; בעל המאור שם ד"ה כתב הרי"ף ( הקטע "דהא סוגיין ... בעילוף בלבד" מתייחס לג':, מי שלא למד את הגמרא שם
יפסח עליו); רמב"ן במלחמות שם, בעיקר "וכן מצינו בכל מקום... בלא בדיקה בסוף" (עדיף מהתחלת הדיבור) [הגמרות המצוטטות על ידי הרמב"ן פרט
לסוגייתנו הינן: א. ביצה כ"ה. "בהמה מסוכנת... נדות" ב. נדה מ"ח: "ת"ר כל הנבדקות... לחליצה בעיא בדיקה" ג. כתובות ט"ו. "הולכין אחר רוב העיר... על
מחצה דמי"]; [תורת הבית הארוך לרשב"א בית א' שער א' (ו. מדפי הספר) "ומיהו היכא דאיתיה קמן... אם נסמוך בכך היכא דליתיה קמן" ובבדק הבית
לרא"ה ד"ה עוד כתב; ראב"ן חולין סימן ר"ה]; אור זרוע הל' שחיטה סימן שס"ז (נ"א: באמצע הטור השני) "מכל הני איכא למילף... אלא דיעבד דוקא".

ד. ראב"ן חולין סימן ר"ט (ק"ד. במהדורה הנפוצה) "ונ"ל דכי סמכינן...הדבר"; מרדכי חולין סימן תק"פ.

ה. שו"ע או"ח סימן תל"ז סע' ב', ובמג"א ס"ק ד' ובביאורי הגר"א שם; יו"ד סימן א' סע' א' (עד "לבררו") ובביאורי הגר"א ס"ק ד' (הקטע הראשון); סימן
ל"ט סע' א-ג ובביאורי הגר"א ס"ק ז'.

ו. ערלה פ"ג מ"ט (עד "לוקט") [וביתר הרחבה קדושין לח: "תנן התם... גניזה"]; שו"ע יו"ד סימן צ"ח סע' ג' ובט"ז ס"ק ו'.

[ז. חולין נ"ג. "איתמר רב אמר... הלכתא חוששין לספק דרוסה"; חידושי הרשב"א שם ד"ה כי פליגי "וקי"ל כשמואל.... כן נראה לי"].