דף מקורות / תשל"? דף מס' 7

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד.)

בעניין המשכיר בית לחבירו (הרב ליכטנשטיין)

א. על מי לבדוק - 1. הבעיה - רש"י ותד"ה על; תוס' ר"פ ד"ה על, וד"ה ת"ש, וד"ה מזוזה [דבריו לגבי מזוזה יש להשוות לדברי ר' יהונתן,
שהובאו בשטמ"ק לב"מ קא: והרא"ש והריטב"א שם]

2. המסקנה - רש"י, תד"ה אם, תוס' ר"פ ד"ה ואם; ר"ן על אתר [אשר למסירת מפתח כקנין יש להשוות רשב"ם ב"ב נג. ד"ה והשתא; ולעיין
בנתה"מ סי' קצב ס"ק ו].

ב. חזקתו בדוק. 1. חיוב לשאול במקום שאפשר - תד"ה לאו; מהר"ם חלאווה ד"ה מאי [בעה"מ חולין ג: באלפס ד"ה כתב, ומלחמות שם עד
"בלא בד' בסוף"]

2. במקום שאי אפשר - המסקנה להלכה - רמב"ם חמץ ומצה פ"ב הי"ז; ראבי"ה סי' תכז; רא"ש סי' ב; מהר"ם חלאווה ד"ה ולענין פסק
הלכה.

3. ספק במצווה דרבנן - ברכות כא. "אמר רב יהודה... אמת ויציב דאורייתא".

ג. נאמנות פסולי עדות לגבי איסורים - תד"ה הימנוה; תורת הבית בית א שער א (ז. - ז:) "ואשה ועבד... ובודקים יפה יפה" ובבדק הבית שם;
ראב"ד בהשגות על בעה"מ על אתר [הנוסח שלפנינו משובש, ורצוי מאד לראות את דבריו ב"כתוב שם" על אתר. (הגמ' בענין ירך שהוא מצטט
נמצאת בחולין צג: - צד.)]