דף מקורות / תשל"? דף מס' 6

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד.)

בעניין זמן הבדיקה בלילה והצורך בנר (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה ד.; בעה"מ (בסוף דבריו "ותנא דמתניתין וכו') והראב"ד (א. באלפס) רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ה"ג; מהר"ם חלאווה ג: ד"ה והשתא,
או ר"ן (א. באלפס) ד"ה דבר מגונה.

ב. אור הנר - להלן ז: - ח. "לאור הנר... איקטופי" [ירושלמי פ"א ה"א "למה לאור הנר... בתחילה ביום לאור הנר"] בעה"מ, ראב"ד (אך יש
להעיר שהגרסה בסוף דבריו שלפנינו קשה, ולכאורה צ"ל "אינו רשאי להמתין עד יום י"ד וחייב לבדוק ליל י"ד") מלחמות ד. באלפס; ר"ן א: באלפס
ד"ה ואיכא; (ראבי"ה סי' תל) רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ה"ד.

ג. איסור ללמוד וכו' קודם הבדיקה - רמב"ם חמץ ומצה פ"ב ה"ג מרדכי סי' תקלב או רבינו פרץ ד"ה לא; או"ח סי' תלא ובמגן אברהם שם
ס"ק ז, ובגר"א ד"ה וי"א.