שיעור כללי / תש"מ דף מס' 5

מסכת פסחים, פרק ראשון (ד.)

בעניין מצות תשביתו ואיסור אכילת חמץ (הרב עמיטל)

רמב"ם פ"א ה"ג ובהשגות ובמ"מ.

פ"א ה"ח ובהשגות ובמ"מ.

פ"ג ה"א ובמ"מ .

פ"ד ה"ב ובמ"מ ; פ"ד ה"ח.

ספר המצוות ל"ת קצט וברמב"ן על אתר.

ר"ן על הרי"ף ד"ה ומה שהצרכו.

המנהיג הל' פסח דיני חמץ בהתחלה.

ביצה ז: "מאי טעמא דב"ש... " ובשטמ"ק (שם).