שיעור כללי / תשל"? דף מס' 4

מסכת פסחים, פרק ראשון (ב.)

בעניין בל יראה ובל ימצא (הרב עמיטל)

דף ה: "ת"ר.... אמר מר"

ו. רש"י ד"ה אפי' מראש השנה.

דף כא. רש"י ד"ה ואי תנא, תד"ה ואי,

רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ג ובכ"מ, פ"ג ה"ח ובראב"ד ומ"מ.

רא"ש סי' ט ר"ן בריש פירקין

ח: רמב"ן ד"ה וכו' בשם הירושלמי'

דף ד רש"י ד"ה בין לר"מ.

גמ' צה. סוף ע"א "מאי קא ממעט..." ועיי"ש במהרש"א.