שיעור כללי / תשמ"ט דף מס' 3.2

מסכת פסחים, פרק ראשון (ב.)

בעניין יום י"ד כמועד בדיקה וביעור היחס בין איסורי חמץ שונים (הרב ליכטנשטיין)

א) ירושלמי פ"א ה"א עד "אפי' מר"ח" ; [מכילתא דרשב"י שמות יב :יז "ושמרתם... לדורות"].

ב) ד: "תנן התם ... לחדש" (עדיף עד "ועדיין חמץ קיים") ובתוד"ה דהא [וביתר ביאור בתוס' הרשב"א ד"ה דהא ].

ג) ד. "והשתא... יפה לבדיקה" וברש"י ד"ה בין.

ד) כח. "דתניא חמץ... וחד לתוך זמנו" [ובתוד"ה וחד].

ה) סה"מ לרמב"ם מ"ע קנו ומצוות ל"ת ר' ובהשגת הרמב"ן שם ; רמב"ם פ"ה הל' חמץ ומצה הל"א, ופ"ג ה"ח (בראשה) ובראב"ד שם ; [ספר
החינוך מצוה ט].