שיעור כללי / תש"מ דף מס' 3.1

מסכת פסחים, פרק ראשון (ב.)

בעניין יום י"ד כזמן ביעור חמץ (הרב ליכטנשטיין)

א) ב. המשנה ; ד. "והשתא דקי"ל... יפה לבדיקה" ; ד: "תנן התם... אך חלק" ; ה. "רבא אמר... אמר רחמנא".

ב) ירושלמי פ"א ה"א עד "אפי' מר"ח".

ג) מכילתא דרשב"י על שמות יב' יז, "ושמרתם... לדורות"

ד) שאילתות, שאילתא עד, עד "באיסורא דאורייתא" בה"ג הל' פסח עד "יפה לבדיקה" ; [שערי שמחה לרי"צ גיאת הל' פסחים עד "לאור
הנר"] ; ספר המצוות לרמב"ם מ"ע קנו ; רמב"ם פ"ב מהל' חמץ ה"א ; [חינוך מצוה ט].

ה) פסחים קח. "רב ששת... מיכלא" ובתוד"ה נימא ; תוס' הרשב"א ה. ד"ה לא תשחט "אכל קי"ל... דבסמוך" ; ירושלמי פ"ו ה"א "א"ר לוי...
דהוה בכור".