דף מקורות / תשמ"א דף מס' 2

מסכת פסחים, פרק ראשון (ב.)

בעניין בדיקה וביטול כקיומי תשביתו (הרב ליכטנשטיין)

א) ב. תוד"ה אור [וביתר הרחבה, בתוס' הרשב"א ובתוס' רבינו פרץ על אתר]; מהר"ם חלאווה ד"ה בודקין (עד "... על הנבדק") ; אור זרוע
סי' רנו ("בר אשי והזהירם... אפי' לא יאכלנה") ; ריטב"א על אתר ; רמב"ם פ"ב הל' חמץ ומצה הל' א' - ג' ; ר"ן על הרי"ף "בודקין ... ובל ימצא"
או בחידושיו ד"ה בודקין ; אורחות חיים הל' חמץ ומצה סעיף ב' ; ספר המנהיג דיני חמץ עד "... בתורת עפר יראה" ; [ אבודרהם סדר בדיקת חמץ ] ;
[ פסקי ריא"ז פ"א סעיף ח' ].

ב) ד: רש"י ד"ה בביטול ; תוד"ה מדאורייתא ; חי' הרמב"ן "ענין ביטול... ובלב בלבד הוא" ; מהר"ם חלאווה ו: "אמר רב יהודא... שאינו יודע
בו" ; מאירי ב. "ונניח... שמא יבא לאכול" ; ו: "כבר ביארנו... את הנשאר למחר"; [אור זרוע סי' רמד עד "דהלכתא איכוון"] ; [שם סי' רנו (נז: בטור
השני) "גמר מנטריה... בטול הראשון"] ; מגן אבות להמאירי הענין השמנה עשר ; ראבי"ה סי' תלא עמ' 63‎-4 [ענין הפקר בביטול נדון בהרחבה בסי'
תיז].

ג) חמץ שאינו ידוע - כסף משנה פ"ב הל' חמץ ומצה הל' ב' ; ספר המכתם עמ' א' ד"ה בודקין, ועמ' כב ד"ה הא ; אורחות חיים שם סעי' ט',
לג ; המנהיג שם בהמשך "ובדיקת... ולהתירן" ; מאירי ו: "ומה שאמרו... למחר".

ד) זמן מצות תשביתו - יב: "א"ר יהודה... בכל דבר" וברש"י ותוד"ה אימתי ; אור זרוע סי' רנו (נח. בטור הראשון) "שמעתי אומרים... מברך" ;
רמב"ם פ"ב הל' חמץ ומצה הל' א' ; ספר המצוות מ"ע קנו ; רא"ש פ"א סי' י' עד "ונגמר בשעה חמישית".

ה) אופי המצוה - מנחת חינוך מצוה ט' עד "לנכרי תשיך" ; חי' ר' חיים הלוי פ"א הל' חמץ ומצה הל' ג' ; ראבי"ה סי תלא עד "מברכין
בעלמא".