שיעור כללי / תשנ"ו דף מס' 1

מסכת פסחים, פרק ראשון

שיעור פתיחה

 

פתיחת הרמב"ם על הלכות חמץ ומצה וכ"מ על הפתיחה.

ספר המצוות לרמב"ם מל"ת קצט, ובהשגות הרמב"ן.

תד"ה אור לארבעה עשר.

ריטב"א ד"ה ושאלו הראשונים.

ר"ן על הריף ד"ה ומה שהצריכו.

להלן דף מב., משנה ואלו עוברין; רש"י ותוס' ד"ה ואלו.

להלן דף מה:, דתניא הפת שעפשה.

שם, להלן ת"ר הפת שעפשה; שם, ר"ן על הרי"ף ד"ה ת"ר הפת שעפשה.

רמב"ם פ"א מהל' חו"מ ה"ב ובהשגות ומ"מ וכ"מ.

שם ה"ו.

פ"ד ה"ח ובמ"מ וכ"מ.

שם, הי"א.