שיעור / תשל"? דף מס' 19

מסכת נדה (סו.)

בעניין שינויים שנתקנו וחודשו בנדה (הרב ליכטנשטיין)

תקנת רבי ודין ר' זירא בנידה ממש - בסוגיה סו. א"ר יוסף... לא אחמיר; רי"ף שבועות ג:-ד. (באלפס) הדין הוא דינא דאוריי' וכו'...;
רמב"ן על אתר ד"ה ה"ג... ואין לחוש כלום; רשב"א ותוס' הרא"ש על אתר; בעה"נ עמ' סח; ספר התרומה סי' פו-פז ע"כ פירשתי וכו';
רמב"ם אסו"ב א, א-ד, יא ובראב"ד; בעה"נ עמ' נו-נז ואין אנו צריכין... אסור.
  א.
בדמים טהורים -   ב.
1. דם טוהר - רי"ף שם בסוף דבריו; רמב"ן על אתר וכתב רבינו...; בעה"נ עמ' כה; ספר התרומה סי' צז; רמב"ם אסו"ב יא, ה-ז; מרדכי
שבועות סי' תשלח כתב רי"ף... אינה ביושבת על דם טוהר.
  ג.

2. דם קושי - מרדכי שם בראשית הסי' תשובת הגאונים... ה"ר אפרים ז"ל.

3. דם בתולים - פיה"מ י, א; אסו"ב יא, ח.

4. דם מכה - רמב"ן סו. סד"ה ה"ג וכן גירסת רש"י [ובהל' נדה הל' יט]; רשב"א סו. ד"ה ולענין מעשה; רא"ש י, ג כתב הראב"ד וכו'; ר"ן שבועות ג.
(באלפס בראש העמ') כתב הראב"ד וכו'; רמב"ם אסו"ב יא, יב-יג (ולגבי עצם הדין במכה, יעויין בברייתא לעיל טז. ובתד"ה ומר (המקור בסה"ת
סי' צב ד"ה ודין); רמב"ם אסו"ב ח, יב, שו"ע סי' קפז סעיף ה).