שיעור / תשל"? דף מס' 18

מסכת נדה (סה:-סו.)

בעניין רואה דם מחמת תשמיש (הרב ליכטנשטיין)

הסוגיה סה:-סו. ת"ר... אין לה תקנה; רמב"ן, רשב"א, רא" שעל אתר.   א.
בעה"נ עמ' ע-עא וברז"ה; תה"א ו.-ו: כב: כג. פעמים שהאשה... גם הרמב"ם ז"ל; רמב"ם אסו"ב ד, כ-כב; [תשובות מימוניות הל' אסו"ב
סי' ג;] ספר התרומה סי' קו-קז; [או"ז סי' שנו].
  ב.
שו"ע סי' קפז בעיקר סעיפים א-ה, י-יא; פתחי תשובה ס"ק א.   ג.