שיעור / תשל"? דף מס' 17

מסכת נדה (נט:-ס.)

בעניין בגדים שהופקעו מגזירת כתמים (הרב ליכטנשטיין)

דבר שאינו מקבל טומאה ס: הסוגיה; נח. תד"ה כרבי; חי' הר"ן שם ד"ה ומודה; בעה"נ נט. ד"ה הנה וברז"ה; רמב"ם אסו"ב ט', ז; שו"ע
ק"צ, י ובפת"ח ס"ק יז-יט.
  א.
בגדי צבעונים סא: הסוגיה; רמב"ם אסו"ב ט', ז ובהג"מ; הל' נדה לרמב"ן ד', ו; שו"ע.   ב.