שיעור / תשל"? דף מס' 16

מסכת נדה (נט:-ס.)

בעניין תליה בנכרית או בנדה (הרב ליכטנשטיין)

הסוגיה נט:-ס:; רמב"ן ורשב"א; רמב"ם אסו"ב ט', כט ובמ"מ וכ"מ; בעה"נ עמ' סד-סה ...ואע"פ שבדקו מתחילה; מאירי ד"ה טמא; שו"ע
יו"ד ק"צ, מא-מה; מל"מ על הרמב"ם שם.
  א.
בעניין עיקר דין שני שבילין ותליה 1. מש' טהרות ג', ג-ו (בעיקר מש' ה); פס' י. צבור אחד של חמץ... זה אחר זה; תד"ה בבת; בעה"מ
ד"ה צבור אחד; ראב"ד שם ומה שכתוב... אי איתיה בעיניה אי לא.
  ב.

2. תרומות ז', ה ...לחוק של תרומה נפלה; תוספתא תרומות ו', יג-טו; ר"ש על ז', ה ד"ה הריני; רמב"ם תרומות י"ד, טז; [תוספתא כפשוטה עמ'
392 על שורה 62 ועמ' 394 על שורה 73‎-75].

3. תה"א בית ד שער ב כב.-כג: איסור שנפל למקום אחד... וכמו שכתבנו.

[4. תוספתא מקוואות ב', ב; יו"ד קי"א, א-ו ובש"ך; שם ר"א, עב.