שיעור / תשל"? דף מס' 15

מסכת נדה (נט.)

בעניין כתמים בעד ואגב בדיקה (הרב ליכטנשטיין)

נט. עד שהוא נתון... ;תורא"ש ד"ה ת"ש.   א.
יד. מש' וגמ' ...משום נידה אתמר; תוספות ותורא"ש; בעה"נ עמ' נט-ס וברז"ה השגה לא; רשב"א ורמב"ן על אתר; תה"א שער ד, יח:-כ. .   ב.
רמב"ם אסו"ב ד', יז-יט; שו"ע ק"צ, לג-לט.   ג.