שיעור / תשל"? דף מס' 14

מסכת נדה (נג:-נד:)

בעניין פתחי נדה וזיבה (הרב ליכטנשטיין)

נג:-נד. עד סוף הפרק; להלן עב: איתמר עשירי... עד סוף המסכת; תד"ה רבי.   א.
ערכין ח. מש' וגמ' עד נידה ופתחה קאמרינן.   ב.
רמב"ם אסו"ב ו', א-ו; ז', יג-כד; ח', טז-כב; רמב"ן נד. ד"ה מדאמרינן, והא;מ"מ אסו"ב ח', טז.   ג.

בעניין שמור י' וי"א וגרגרן להלן עא:-עב. הרואה יום יא... ולא להקל; בעה"נ לראב"ד עמ' סז-סח (עד ותו לא צריכה מידי); הש' הרז"ה לד עמ'
קנב; רמב"ם אסו"ב ו, יז-יח.