שיעור / תשל"? דף מס' 13

מסכת נדה (יא:)

בעניין כתמים (הרב ליכטנשטיין)

ת"ר הרואה כתם וכו' רש"י תוספות ורמב"ן ד"ה מטמאה.   א.
ת"ר ראתה כתם ואח"כ ראתה דם וכו' רש"י תוספות רשב"א ד"ה ואסיקנא.   ב.

כתמים צריכים הפסק טהרה רש"י תוספות רשב"א ד"ה הא; ויעויין בקשר לרשב"א בסוגיה להלן סח. בסוף המש' (ר' יהודה אומר וכו') ובגמ'
עליה סח: וברמב"ם הל' אסו"ב ו', כ ובתה"א בית ז, שער ה' בתחילתו; רמב"ם אסו"ב ט', טו-יח ובראב"ד.