שיעור / תשל"? דף מס' 12

מסכת נדה (נב:-נג:)

בעניין קלקול מנין וחשש זיבה בכתמים (הרב ליכטנשטיין)

יסוד כתמים   א.
מדאורייתא או מדרבנן רש"י ורמב"ן נב:, רמב"ם הל' איסו"ב ט', א-ב. (דיון מקיף ידחה עד סוגיית הרגשה לקמן נז:).   1.
לטהרות או אף לבעלה ראב"ד בעה"נ עמ' נו-נז; רמב"ן לעיל יט: ד"ה לשמואל "ושוב ראינו".   2.
קלקול למנינה הסוגיה כאן נב:-נג: עד מישך שייך בדר' יהודה; לעיל ו. תניא כוותיה דרבא... ולא שורפין.   א.
האם יש לחלק בין שעת וסתה ללא שעת וסתה לעיל ד:-ה. כל אשה שיש לה וסת... משהגיעו ימי הנעורים; רמב"ם בפיה"מ על אתר,
והל' אסו"ב ט', ג-ד,יב; משכב ג', ה,ז-ח.
  ב.

בענין מח' רחב"א ור"מ ריטב"א ד"ה הא דפרכינן... דרבנן; ויעויין בענין שעור כגריס להלן במש' נח:... שלא הרגה ובגמ' נט. אתמר... קמ"ל;
לעיל טו. ומודים חכמים... עד המש'.