שיעור / תשל"? דף מס' 11

מסכת נדה (מ.)

בעניין דם הבא דרך דופן, ומקור מקומו טמא (הרב ליכטנשטיין)

מ. מש' וגמ'... קמ"ל; מא.-: ת"ר המקשה... מעלמא אתיא.   א.
קושי ביוצא דופן מא. תד"ה ורבנן; תורא"ש ט. ד"ה קושי.   ב.
מקור מקומו טמא - 1. הסוגיה כאן וידוייק היטב ברש"י וברמב"ן.   ג.

2. לעיל טז. לימא הני תנאי... עד המש'; תד"ה במקור.

3. לעיל כב. רבא אמר... טהור; תורא"ש ד"ה ודם.

4. לקמן סו. רשב"ג... בינייהו.

5. לקמן עא. מש' וגמ' ...בניהי.

6. רמב"ם אסו"ב ח', יד; משכב א', ח,י; אסו"ב י', ה; [סד"ט קפ"ח ס"ק ד (ח: ביו"ד ד"ה נדון, בא"ד דקשיא לי... פסק דטמא); נובי"ת חיו"ד סי' צז].