שיעור / תשל"? דף מס' 10

מסכת נדה (לז.)

בעניין וסת בימי הנדה וימי הזיבה (הרב ליכטנשטיין)

הסוגיה כאן ובתוס' על אתר (קצת יותר מבואר בתוספות רא"ש).   א.
בעה"נ עמ' לט-מב וברז"ה; [אשכול עמ' 83‎-85;] רמב"ן על אתר (בעיקר ד"ה לומר וד"ה מקבע); רמב"ן הל' נדה ה', טו-יז; תה"א שער ג
[יא.-יא: עתה נבאר... חוששת לה]; רמב"ם אסו"ב ח', ט ובראב"ד ובמ"מ; חי' הר"ן ד"ה אבל; ש"ך סי' קפט ס"ק עא ובמקור מים חיים.
  ב.
[בעה"נ עמ' לו-לח וברז"ה; שו"ע סי' קפד סע' ז ובחוו"ד שם ס"ק ו (הראב"ד דן בעמ' לט לגבי ראיה הנמשכת כמה ימים, לגבי הווסת
הנקבעת, וחובת הפרישה להבא. למרות שהסוגיה העיקרית נמצאת להלן סג:)].
  ג.
להלן סח: אם יש ... דיה שעתה.   ד.