שיעור / תשל"? דף מס' 9

מסכת נדה (לג.)

בעניין סתירת קושי ולידה (הרב ליכטנשטיין)

לז. בעי רבא... הקישן הכתוב; ראשונים, ובעיקר חי' ר"ן ד"ה דבר.   א.
סה"ת סי' צח-צט; מרדכי שבועות סי' תשלח; או"ז סי' שלט.   ב.
סדרי טהרה סי' קצד ס"ק ד ד"ה גרסינן בגמ'.   ג.

קושי בנדה ובזבה

לו:-לז. וברשב"א.   א.
לז: (בסופו) לח. א"ר לוי... בלא דם; רמב"ן ד"ה והא דאמרינן.   ב.
רמב"ם אסו"ב ו, א; ז, א-ד.   ג.