שיעור / תשל"? דף מס' 8

מסכת נדה (לג.)

בעניין דם היולדת שלא טבלה (הרב ליכטנשטיין)

מש' לד. וגמ' לה:-לו.   א.
בענין מעין אחד או שני מעינות רמב"ן ד"ה ולוי; רשב"א ד"ה והקשו, ואמרו; יא. והיושבת... לא קבעה; רמב"ם אסו"ב ו, א [ראבי"ה א,
קעט ד"ה מה].
  ב.
בענין סתירה לאחר ספירה תד"ה שבוע בתרא; ראבי"ה א, קעט; או"ז א, שלט (מה. קרוב לסוף העמ') כתוב בספר הישר... עד סוף
הסי'; רמב"ם אסו"ב ז, ז-ח ובהג"מ; רשב"א ד"ה ת"ש; ריטב"א ד"ה ת"ש (עד העלוה בספק).
  ג.