שיעור / תשל"? דף מס' 7

מסכת נדה (לג.)

בעניין פולטת בז' נקיים (הרב ליכטנשטיין)

נדה לג. בעי רמי... מפסקת ביניהן; מא: ת"ר בבשרה... בכל שהוא רואה הויא; כב. בעא מיניה... אלא יום אחד; שבת פו. ת"ר פולטת...
שש עונות שלימות בעינן.
  א.
נדה לג. תד"ה רואה; ספר התרומה סי' צד-צה פרק בנות... (מקור דברי התוס' הנ"ל, אך שם הובאו ביתר הרחבה); רמב"ן לג., מב; הל'
נדה לרמב"ן סעיפים ז-יט; תורת הבית כה:-כו. האשה ששמשה... עד סוף שער ה; רא"ש ד, א ...בצרפת ובאשכנז; רמב"ם אסו"ב ו, טז
אבות הטומאה ה, יא-יג; [תה"ד חלק שו"ת סי' רמה].
  ב.
שו"ע קצו, יא-יג ובנו"כ.   ג.