שיעור / תשל"? דף מס' 6

מסכת נדה (לג.)

בעניין מקצת היום ככולו (הרב ליכטנשטיין)

לג. והן... אנפשיה; תד"ה סופרתו; להלן עא: תד"ה הרואה.   א.
ר"ה ט: (בסופו) ת"ר אחד הנוטע... עולה בתחתה (ריש י:) ובתד"ה שנים; רמב"ן ורשב"א נדה לג.; תה"א כה.-: ותנן... בין בסופה עולה;
רא"ה; רמב"ם אסו"ב ו, ז-טו.
  ב.
נזיר טו.-טז. מהמש' עד סוף הפרק.   ג.