שיעור / תשל"? דף מס' 5

מסכת נדה (כב.-:)

בעניין הרואה דם יבש (הרב ליכטנשטיין)

הסוגיה כב.-כב: (עד 'במחלוקת שנויה ורבנן היא') לקמן נד: המשנה והגמ' עליה עד 'יהיה רבויא הוא'; כבי תד"ה אם.   א.
בעה"נ (עמ' כד 'אכל ודאי... טמאה נדה') והשגת הרז"ה שם; תה"א בית ז שער א (ב. בסופו עד סוף השער) וברא"ה שם (דברי הרשב"א
שם מקבילים לחידושיו כאן כב.) ריטב"א כב. ד"ה ואמר; רא"ש סי' ג.
  ב.
רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה הי"ד, הל' מטמאי משכב ומושב פ"ב ה"א, פ"א הל' ח-ט.   ג.