שיעור / תשל"? דף מס' 4

מסכת נדה (יט.-כא.)

בעניין מראות דמים (הרב ליכטנשטיין)

הגמ' יט.-כא., ניתן להשמיט את התוספות פרט לד"ה הירוק. ודבריהם מבוארים יותר בתוספות רא"ש. ובסוכה לא: תד"ה הירוק; ד"ה
ירד; ד"ה טיפתא וד"ה כל.
  א.
'עמוק מכן' וכו' 'דהה מכן וכו' ' - רמב"ן או רשב"א; רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה ה"ט.   ב.
להלכה בענין מראות בזה"ז - רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה הל' ו, יב ובראב"ד שם; פי"א הי"ב; בעה"נ עמ' נז. ד"ה ועתה; רמב"ן ד"ה
הא דאמרינן; תה"א בית שביעי שער ראשון בראשו (עד 'אדבוריה' בסוף העמוד) טוש"ע ריש סי' קפח.
  ג.
מראות דמים ביחס לתליה בכתם - תוספות רא"ש יט: ד"ה מאי; בעה"נ עמ' סב-סג, רמב"ן ד"ה לשמועל. טוש"ע סי' קצ; תה"א טז.   ד.
[ראיית כתמים כהוראה - ירושלמי בסוף הפרק, 'ראת על הכר וכו'; רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד ה"ח; ר"ש נגעים פ"ב מ"ה ד"ה שבינה].   ה.