שיעור / תשל"? דף מס' 3

מסכת נדה (טו.)

בעניין וסתות דאורייתא או דרבנן (הרב ליכטנשטיין)

המשנה טו. והגמ' עליה עד 'מידי ודאי'; שם טז. 'בעו מיניה... עד המשנה. ויעויין היטב בתד"ה אפילו וד"ה ורב נחמן; חי' הרמב"ן ד"ה
והוא [ולהלכה בהל' נדה פ"ה סעיפי א-ז;] חי' הרשב"א ד"ה ורבה1 ספר היראים ח"א דף כב. [הובא אף במרדכי שבועות סי' תשלה
'וכתב רא"ם... חיישינן עכ"ל' ומשם בב"י סי' קפד] הוריות ח: המשנה ורש"י שם.
  א.
שאילתות סי' פט 'ברם... בין לחומרא'; רי"ף הל' נדה ת"ר החמרין... טהורה אני;. (הוזכר ברמב"ן הנ"ל) ובר"ן שם; בעלי הנפש עמ'
לא; תה"א שער הפרישה ד. 'פעמים... אלא תשמיש בלבד', וברא"ה שם1 שם שער הוסתות טו. 'ועתה נבאר' וכו' עד הסוף1 רמב"ם הל'
איסורי ביאה פ"ד הל' יב-יג: הל' מטמאי משכב ומושב פ"ג ה"ה וה"ט. [ויש להשוות פיהמ"ש נדה פ"ד ה"ז, אך עיין בהוצ' הרב קאפח]
ובחי' ר' חיים על זה. [נוב"י מה"ק חלק יו"ד סי' נה] טור סי' קפד (מג.-מד.) ושו"ע סי' קפד ס"ט ולהלן.
  ב.

לסיום ענייני בדיקה:

המשנה לח: 'כל י"א יום' וכו' והגמ' עליה עד 'מעת לעת תיובתא'. רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ח הי"א והי"ד.   א.
המשנה טז. והגמ' עליה עד 'וזו אין מוכיחה קיים'. רמב"ן על אתר; שו"ע סי' קפו ס"ב ברמ"א; ויעויין במקור מיים חיים (נדפס בגליון
השו"ע) שם.
  ב.