שיעור / תשל"? דף מס' 2

מסכת נדה (יא:)

בעניין בדיקות (הרב ליכטנשטיין)

הסוגיה יא:-יב: ולהלן טו. המשנה והגמ' עליה עד "קביע ליה". בראשונים על אתר, בעיקר רמב"ן ד"ה מתניתין ד"ה והא; א"ר אמר;
והא; רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ד ה"ט; הל' משכב ומושב פ"ד ה"ז ובראב"ד שם; הגמ"י הל' איסורי ביאה פ"ד אות כ; תה"א בית ז
שער ב (ז.-ז:) "ועתה... ופורש" וברא"ה שם ו. "תנן בפ"ק דנדה וכו'...".
  א.
דינו של רחב"א מתקשר במידה לדעת כמה ראשונים עם ראשית הסוגיה לגבי בדיקות לבעלה ולטהרות אך אף מהווה נושא בפ"ע. בקשר
לזה יש לעיין פרט לראשונים על אתר: רי"ף ספי"א דכתובות, בעלי הנפש לראב"ד עמ' ע-עא (הוצאת הרב קאפח), ש"ך סי' קפו ס"ק א.
  ב.