שיעור / תשל"? דף מס' 1

מסכת נדה

הקדמה לדיני נדה (הרב ליכטנשטיין)

פרשיות אסור נדה, זבה ויולדת, וטומאתם - ויקרא יב: א-ח; טו: יט-לג; יח: יט; כ: יח. תו"כ על הנ"ל,   א.

פחות פרשתא ה', פ"ח ופ"ט.

נדה כערווה - קדושין סז: (במסגרת הסוגיה המחפשת מקור מדוע אין קידושין תופסים בעריות) "אלא א"ר יונה... לחומרא מקשינן". [ספר
הישר חלק התשובות סי' פ אות א (הקטע כנראה משובש ולכן בעייתי, השיטה הכללית ברורה)] רמב"ם הל' אישות פ"א ה"ה, פ"ד הי"ב
[חי' הריטב"א פסחים כה. סד"ה אמר "וכתב עוד בשם הרא"ה... של תורה].
  ב.
יחס טומאה ואסור בנדה - כוזרי ח"ג פמ"ט (עמ' קלג-ד בהוצאת אבן שמואל) עד "טהרה ונקיות"; ב"ק יא. תד"ה דאין; רמב"ם הל' איסורי
ביאה פ"ד: ה"א- ה"ג: ספר האשכול (הוצאת אויערבאך עמ' 119) עד "ולא חזי לן".
  ג.