שיעור / תשמ"ד דף מס' 13

מסכת נדרים, פרק שני (טו.)

בעניין נשבע שלא לאכול ז' ימים (הרב עמיטל)

גמ' טו. ואי דלא יהיב שיעורא

רמב"ם שבועות פ"א: ה"ז, פ"ה ה"כ ובכ"מ שם היה וברדב"ז

יו"ד סי' רלט ס"ק

שבועות כה: אר"י שבועות שלא אישן ובר"ן שם ד"ה מלקין

ר"ן גיטין לה על המשנה אין אלמנה נפרעת

ר"ן להלן לא. ד"ה שאיני.