שיעור / תשמ"ד דף מס' 12

מסכת נדרים, פרק שני (יד:)

בעניין שוא בנדר ובשבועה (הרב ליכטנשטיין)

א. שמות (כ, ז) ובאונקלוס, רש"י (רמב"ן "...ק"ו וכו').

ב. שבועות כ: "כי אתא רב דימי... את הידוע לאדם"

ג. שבועות כט. "איזו היא... באויר", ירושלמי שבועות (פ"ג ה"ח) "שוא ושקר... ביניכם"

ריטב"א שבועות ד"ה מתני'.

ד. רמב"ם שבועות פ"א הל' ד-ז, פ"ב הל' א-ב, פ"ה הל' א-ד (כ"מ ולח"מ) והל' טז, כ (סה"מ ל"ת סב)

ה. נדרים יד: "קונם שאני ישן... לאלתר", תוד"ה ואי, רשב"א ד"ה ומי

ספרי פ' מטות "כי ידור נדר... אעזבך".

ו. נדרים כד: "נדרי הבאי... כעולי מצרים", תוספתא פ"ב ה"ב,

תוד"ה באומר (שבועות כט) תוד"ה ונודרת (גיטין לה:)

[ספר הישר לר"ת סי' עט, רמב"ן שבועות כט. ד"ה הא "ואיכא דקשיא... בגמ' דילן"]

ז. ריטב"א (נדרים טו.) "אמרינן... עדות" (כד:) ד"ה גמ'.