שיעור / תשמ"ד דף מס' 11

מסכת נדרים, פרק ראשון (יג:)

בעניין גדר איסור טבל (הרב עמיטל)

יב. כחלת אהרן ותרומתו, בר"ן רא"ש ותוס'; יג:, ר"ן ד"ה כחלת.

נט: והרי תרומה דאי בעי מתשיל עלוה וברא"ש שם

פד: ר"ן ד"ה קעבר

שבועות כ: תד"ה דכי

רא"ש שבועות פ"ג סי' ג' ובשו"ע יו"ד סי' רטו ס"ו

יבמות פו. תד"ה מה; שם, סו: תד"ה לא.

שבת כו. ת"ר אין מדליקין בטבל וכו' ובתד"ה אין

נדה ז. גמ' התם לא פתיכא בהו תרומה

סנהדרין פג. גמ' גופא וכו'

קדושין לח. תד"ה והוא (השני)

חנוך ריש מצוה רפ"ד

ספרא אמור ח' פרשה ו' אות ט' ובביאור הגר"א שם

רמב"ם מאכ"א פ"י הל' יט-כ'; סנהדרין פי"ט ה"ב; ובחי' הגרעק"א והגהות רש"ש על דברי

הרא"ש יב. בנדרים.

ירושלמי שבת פ"ב ה"ה לענין זר ששמש בשבת שם הרי טבל וכו'.

יומא פג. ת"ר מי שאחזו בולמוס.