שיעור / תשמ"ד דף מס' 10

מסכת נדרים, פרק ראשון (ח.)

בעניין שבועות ונדרים בדבר מצוה (הרב ליכטנשטיין)

א. לבטל את המצוה - 1. נדרים טז:, "חומר...לאו דשבועה" וברא"ש; "אוצר הגאונים", סי' מ"א.

2. שבועות כז., "נשבע לבטל... קא ממעט", [ר"י מיגש שם: "בעל המאור" (יא. באלפס) ד"ה לא].

3. נזיר ג:, "הריני נזיר... תרתי"; שבועות כה., תד"ה חומר; נדרים טז:, שטמ"ק (ד"ה הך), "יחד למפטריה...ע"כ".

ב. לקיים את המצוה (בנוסף לנ"ל) - 1. נדרים ח., "מנין...עליה" ובר"ן, רא"ש ותוספות.

2. שבועות כג:, "שבועה שלא אוכל...לא אמרינן קמ"ל" ובתד"ה אלא; ר"י מיגש, ד"ה מתני'; רמב"ן "ה"ג...וצ"ע".

3. ירושלמי שבועות פ"ג ה"ו; שבועות כז.; תד"ה לקיים, מצוה, ת"ל; [מרדכי, שבועות, סי' תשנ"ו].

ג. נדרים על איסורים - שבועות כ:, "פשיטא... קמ"ל", תד"ה דכי, רמב"ן, "ה"ג...ע"כ" רשב"א, הובא בשטמ"ק, נדרים יז., ד"ה יש נדר; שו"ת
הרשב"א, ח"א סי' תרט"ו

ד. דיונים מקיפים וסיכומים להלכה בראשונים - 1. רמב"ן עה"ת, במדבר ל, ג. 2. רי"ף, שבועות - (יב: באלפס), "בעל המאור" ורמב"ן שם,
(יסודי ביותר); רמב"ם, פ"ג הל' נדרים הל' א', ו-י; הל' שבועות, פ"א הל' ו', פ"ה הל' ה-יח;

3. מאירי, נדרים ח., ד"ה בשלישי; שבועות כה., "ממה שכתבנו... וחלב שכתבנו". כז., "זה שביאתו... או מלקות", ["ספר
ההשלמה", שבועות (ו: מדפי הספר), "מדקאמר כיון... כדכתיבנא לעיל"; ריטב"א ונמוקי יוסף על הל' נדרים להרמב"ן, ה.-ו. באלפס

ה. "אבני מילואים", סי' י"ב - ט"ו (מהתשובות שנדפסו בסוף; בעיקר, סי' י"ב) [1. עשה דוחה לא תעשה, בנדר על מצוה - רשב"א, נדרים
טז:; מרדכי, שבועות, סי' תשנ"ו].

[נ.ב. הרשימה הנ"ל מתיחסת ליסודות בנוגע להפלאה בנוגע למצווה ואיסור, אך אינה ממצה ענין שבועת שוא, לא ענין נדר בלשון
שבועה או להיפך, שכבר נידונו].