שיעור / תשמ"ד דף מס' 9

מסכת נדרים, פרק ראשון (י:)

בעניין צד הקדש שבנדר (הרב ליכטנשטיין)

א. נדרים י: המשנה יג. המשנה

ב. לה. "בעא מיניה רבא... אף זה מועל" ר"ן, תוס' ורא"ש.

ג. כח. המשנה, תוד"ה הרי, ר"ן ד"ה אין, רשב"א ד"ה מתניתין,

מאירי על המשנה "...ושגגתו בלא כלום", מאירי (לה.) ד"ה הקונמות

שטמ"ק לה. (בעיקר ד"ה א"ל וד"ה ה"ג)

ד. שבועות כב. "אמר רב פפא...ליכא לדרב פנחס", ובתוד"ה אבל וד"ה וחכמים.

ה. רמב"ם מעילה פ"ד ה"ט ובמשל"מ.

[ו. כתובות נח: המשנה, נט. "אמר שמואל... ברבי עקיבא"

נט: "אלא אמר רב אשי... מהשתא", קצוה"ח סי' קי"ז סק"ה]