שיעור / תשמ"ד דף מס' 8

מסכת נדרים, פרק ראשון (ח:)

בעניין חרטה והתרה על ידי שליח (הרב עמיטל)

ח: רבינא הוא ליה וכו' ובר"ן תוס' ורא"ש.

רמב"ם שבועות ר"ן ה"ד

כא: אר"י אר"א אין חכם רשאי להתיר וכו' עד שההוא דאתא לקמיה דר"א, בר"ן

שם, ריטב"א ותורי"ד.

עז: א"ר אר"נ הלכה נשאלין

ערובין סד: ירד ר"ג וכו' עד אמר מר ובתוד"ה פותחין

עג: בר"ן ד"ה ואיכא

נגעים פ"ב מ"ה בר"מ, ורא"ש ועיי"ש בהג"ה ברא"ש.

שאילתות פ' ויצא שאילתא כ"ג בד"ה ברם צריך

רמב"ם נדרים פי"ג: ה"ב ובכ"מ

ר"מ פיהמ"ש: 1. סוף פ"י בנדרים בא"ד אמנם היתר נדרים וכו' 2. פ"ט מ"א

3. נזיר פ"ה משנה מי

שנדר בנזיר וכו'.

פסקי הרא"ש פ"ו סי' ג'.

סז. גמ' ואין צריך לומר וכו' ובר"ן שם.