שיעור / תשמ"ד דף מס' 6

מסכת נדרים, פרק ראשון (ז.)

בעניין הפקר כנדר (הרב עמיטל)

ז. "יש יד להפקר..." תוס' ומאירי

רמב"ם נדרים פ"ב הי"ד, רדב"ז והג"מ שם.

טור חו"מ ריש סי' רע"ג, ב"ח, פרישה,

שו"ע סע' ב, סמ"ע סק"ד, קצוה"ח סק"א, הגר"א ס"ה.

ר"ן ד"ה ואני.

מג. "היו מהלכין... מתיב",

מג: "תניא המפקיר... דלא שכיחא", ור"ן

תמורה כה. "א"ל רב עמרם לר"ש..."

ב"ב קמח: "איבעיא להו הקדיש כל נכסיו..."

ירושלמי פאה פ"ו ה"א "...אמר ר' אבון".